Regulamin Świadczonych Usług

I.Postanowienia ogólne

I.Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego stoksoft.com.pl
Właścicielem i administratorem Serwisu jest Stoksoft Sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowska 21, 81-051 Gdynia, NIP 9581713998.

Za pośrednictwem strony stoksoft.com.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. poradników, e-booków, kursów i szkoleń.
W regulaminie zostały użyte następujące definicje:
Serwis – portal internetowy stoksoft.com.pl
Umowa – umowa pomiędzy wydawcą serwisu, a Użytkownikiem, którego częścią składową jest Regulamin, Polityka Prywatności.
Wydawca – Stoksoft Sp. z o.o., podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,
Administrator – osoba zarządzająca Serwisem oraz kontami użytkowników Serwisu
Moderator – osoba oceniająca jakość komentarzy, dbająca o przestrzegania zasad netykiety w Serwisie
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w Serwisie,
Login – indywidualna nazwa użytkownika, dzięki której jest on identyfikowany w Serwisie,
Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu. Proces autoryzacji (logowania) wymaga podania Loginu i Hasła,
Forum – grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
Netykieta – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie,
Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron WWW oraz wyświetlania treści multimedialnych, akceptującym pliki typu cookies. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu aktywacji w serwisie wymagany jest także adres poczty elektronicznej.
Usługami świadczonymi w ramach serwisu są: Konto w Serwsie (bezpłatne), Forum (bezpłatne).
II. Rejestracja oraz uczestnictwo w Serwisie
Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
Rejestracja i aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia w sklepie.
Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu stoksoft.com.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji. Użytkownik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych opracowaniach rynkowych, które pojawiły się w Serwisie.
Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu zakupu usług prawdziwych, aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o swojej osobie, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim. Serwis stoksoft.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim.
Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.
Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, poprawiania swoich danych, wykonywania innych praw zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133).
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Serwisu, co skutkuje usunięciem jego danych z bazy użytkowników serwisu. Podstawą usunięcia danych jest przesłanie Administratorowi drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści wskazując swój Login. Adres do korespondencji: info@stoksoft.com.pl
Wydawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej, jeśli jego zachowanie lub głoszone przez niego poglądy będą niezgodne z Regulaminem, a także w przypadku łamania przez niego w oczywisty sposób obowiązującego prawa.
Niestosowanie się do zasad opisanych w tym paragrafie może skutkować nadaniem upomnienia, czasowym ograniczeniem korzystania z portalu, zablokowaniem Konta oraz usunięciem komentarzy i postów, natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika.
III. Opłaty
Opłatę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu stoksoft.com.pl
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal oraz Tpay lub Przelew internetowy na konto bankowe.
Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.
Każdy użytkownik ma dostęp do danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
IV. Reklamacje
Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu stoksoft.com.pl z uprzednim odpowienio wcześniejszym powiadomieniem użytkowników (przerwy techniczne). Przerwy techniczne będą ograniczone do niezbędnego minimum.
Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi na adres poczty elektronicznej: info@stoksoft.com.pl
Użytkownik ma prawo żądać reklamacji do 14 dni od zakupu.
Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
W przypadku, gdy klient kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybrać między wymianą, obniżeniem ceny, a odstąpieniem od umowy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z Wydawcą pod poniższym adresem: Stoksoft Sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowska 21, 81-051 Gdynia, NIP 9581713998., nr tel: 535 650 000
V. Prawo do odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Autorem
(Rejestracja), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić,
poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: info@stoksoft.com
Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który możesz pobrać tutaj>
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu
online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. Odpowiedzialność
Wszystkie opracowania, treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając informacje publikowane na stronach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Wydawcy Serwisu. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
VII. Postanowienia końcowe
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Wydawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco poprzez odpowiednie komunikaty w Serwisie w postaci nowego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz prawie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika jeżeli nie akceptuje regulaminu. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.

II. Rejestracja oraz uczestnictwo w Serwisie
 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia w sklepie.
 4. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu stoksoft.com.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji. Użytkownik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych opracowaniach rynkowych, które pojawiły się w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu zakupu usług prawdziwych, aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o swojej osobie, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim. Serwis stoksoft.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, poprawiania swoich danych, wykonywania innych praw zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133).
 9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Serwisu, co skutkuje usunięciem jego danych z bazy użytkowników serwisu. Podstawą usunięcia danych jest przesłanie Administratorowi drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści wskazując swój Login. Adres do korespondencji: info@stoksoft.com.pl
 10. Wydawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej, jeśli jego zachowanie lub głoszone przez niego poglądy będą niezgodne z Regulaminem, a także w przypadku łamania przez niego w oczywisty sposób obowiązującego prawa.
 11. Niestosowanie się do zasad opisanych w tym paragrafie może skutkować nadaniem upomnienia, czasowym ograniczeniem korzystania z portalu, zablokowaniem Konta oraz usunięciem komentarzy i postów, natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika.
III. Opłaty
 1. Opłatę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu stoksoft.com.pl
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal oraz Tpay lub Przelew internetowy na konto bankowe.
 3. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.
 4. Każdy użytkownik ma dostęp do danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
IV. Reklamacje
 1. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu stoksoft.com.pl z uprzednim odpowienio wcześniejszym powiadomieniem użytkowników (przerwy techniczne). Przerwy techniczne będą ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi na adres poczty elektronicznej: info@stoksoft.com.pl
 4. Użytkownik ma prawo żądać reklamacji do 14 dni od zakupu.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
 6. W przypadku, gdy klient kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybrać między wymianą, obniżeniem ceny, a odstąpieniem od umowy.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z Wydawcą pod poniższym adresem: Stoksoft Sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowska 21, 81-051 Gdynia, NIP 9581713998., e-mail: info@stoksoft.com.pl, lub nr tel: 535 650 000
V. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Autorem
  (Rejestracja), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić,
  poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: info@stoksoft.com.pl
  Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który możesz pobrać tutaj>
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu
  online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach
  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo
  odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
  konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
  nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. Odpowiedzialność
 1. Wszystkie opracowania, treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając informacje publikowane na stronach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Wydawcy Serwisu. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Wydawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco poprzez odpowiednie komunikaty w Serwisie w postaci nowego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz prawie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika jeżeli nie akceptuje regulaminu. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.
 2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.